ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

Effectiveness of Student- Centered Learning in COM 112: Mass Communications Education on the Influence of Media
ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รายวิชา COM 112: การสื่อสารมวลชน เรื่อง อิทธิพลของสื่อ
2557
2
34,000 บาท
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์