ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

Development of the Experimental Set of PHY 135: Life Science Physics on Doppler Effect
การพัฒนาชุดทดลองสำหรับเรียนภาคปฏิบัติการ รายวิชา PHY 135: ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เรื่อง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์
2558
1
118,000 บาท
คณะวิทยาศาสตร์