ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

การพัฒนาชุดทดลองกังหันลมจำลอง
2556
2
134,000 บาท
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์