ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ฐานข้อมูลทุนวิจัย

คำค้น จะค้นหาจาก ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย คำสำคัญ

ปี-เทอม หัวข้อ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ (บาท)
2556-2 การพัฒนาชุดทดลองกังหันลมจำลอง อาจารย์พงษ์ศิลป แก้วรัตนศรีโพธิ์ 134,000