ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

การวัดทักษะของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ในการฝึกการตรวจภาวะการติดเชื้อ Burkholderia pseudomallei ด้วยชุดตรวจ indirect ELISA ที่พัฒนาขึ้นเอง
2548
1
24,000 บาท
คณะเทคนิคการแพทย์