ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

การพัฒนาชุดพ่นฝอยชนิดหัวฉีดแรงดันของเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย
2556
2
113,900 บาท
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ