ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

การผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องการศึกษา bacteriophage ในน้ำเสีย
2548
3
27,400 บาท
คณะเทคนิคการแพทย์