ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับเสริมการเรียน เรื่อง การจัดการสินค้าคงคลัง
2551
2
42,200 บาท
คณะบริหารธุรกิจ