ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

การวิจัยเพื่อสร้างสื่อการสอน e-Learning และ CD-ROM เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองในเนื้อหาวิชาเรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังชั่น โดยใช้มัลติมีเดียแอนิเมชั่นและการโต้ตอบกับผู้ใช้
2549
1
37,250 บาท
วิทยาลัยเนวัตกรรมและทคโนโลยีสารสนเทศ