ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา CGM 101 การคิดเชิงสร้างสรรค์และวิจารณ์
2556
3
57,800 บาท
วิทยาลัยเนวัตกรรมและทคโนโลยีสารสนเทศ