ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา ENG436 การแปลขั้นสูง เรื่อง การแปลคำบรรยายใต้ภาพ
2552
2
42,100 บาท
คณะศิลปศาสตร์