ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

การพัฒนาสื่อการสอน e-Learning สำหรับรายวิชา ITE 250 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
2549
1
43,200 บาท
วิทยาลัยเนวัตกรรมและทคโนโลยีสารสนเทศ