ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา POM 201 การจัดการการดำเนินงาน
2556
3
60,800 บาท
คณะบริหารธุรกิจ