ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ฐานข้อมูลทุนวิจัย

คำค้น จะค้นหาจาก ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย คำสำคัญ

ปี-เทอม หัวข้อ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ (บาท)
2556-3 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา POM 201 การจัดการการดำเนินงาน อาจารย์พิพัฒน์พงศ์ ยาลังกาญจน์ 60,800