ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา ARC140 วัสดุการก่อสร้าง เรื่อง คุณสมบัติและประโยชน์ใช้สอยของวัสดุก่อสร้างประเภทต่างๆ
2553
1
48,200 บาท
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์