ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

The effect of electronic book development, title “indwelling catheterization” on learning achievement of sophomore nursing students at Rangsit University
ผลของการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง การสวนปัสสาวะแบบคาสายสวนต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
2562
2
63,900 บาท
คณะพยาบาลศาสตร์