ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

Effectiveness of the e-Learning Courseware Media of CIS 211: Computer Application in Business on Application of Microsoft Excel and Microsoft Access Programs to Business Work
การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา CIS 211 การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ เรื่องการประยุกต์ใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลและไมโครซอฟท์แอ็คเซสกับงานธุรกิจ
2559
2
63,000 บาท
คณะบริหารธุรกิจ