ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

ศึกษาการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการใช้โปรแกรม Second Life สำหรับมหาวิทยาลัยรังสิต
2555
1
58,200 บาท
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้