ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ฐานข้อมูลทุนวิจัย

คำค้น จะค้นหาจาก ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย คำสำคัญ

ปี-เทอม หัวข้อ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ (บาท)
2555-1 ศึกษาการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการใช้โปรแกรม Second Life สำหรับมหาวิทยาลัยรังสิต ดวงรัตน์ อาบใจ 58,200