ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

Effectiveness of the e-Learning Courseware Media on Time Series Forecasting Skills
การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ด้านการฝึกทักษะการพยากรณ์อนุกรมเวลา
2559
2
54,200 บาท
คณะบริหารธุรกิจ