ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

Effectiveness of the e-Learning Courseware Media of ITE111: Introduction to Information Systems for Students of College of Information and Communication Technology
การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา ITE111: ระบบสารสนเทศเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2559
1
59,900 บาท
วิทยาลัยเนวัตกรรมและทคโนโลยีสารสนเทศ