ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

Development of m-Learning Courseware Media of ITE 690: Information Technology Management for Smart Classroom
การพัฒนาสื่อการสอนรูปแบบเอ็ม-เลิร์นนิ่งสำหรับรายวิชา ITE 690 กระบวนการบริหารจัดการงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ
2557
1
58,400 บาท
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร