ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

Effectiveness of the e-Learning Courseware Media of MDS 211: Nervous System and ANA 225: Neuroanatomy on Brainstem (Midbrain, Pons and Medulla) I
การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา MDS 221: ระบบประสาท และ ANA 225: ประสาทกายวิภาคศาสตร์ เรื่องBrainstem (Midbrain, Pons และ Medulla)
2558
1
39,750 บาท
คณะวิทยาศาสตร์