ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

The development and efficiency validation of Computer Assisted Instruction of GEN133: Graphic engineering on topic Using Instruction to Orthographic projection first angle. For engineering freshman Rangsit University.
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาเขียนแบบทางวิศวกรรม เรื่อง หลักการของภาพฉายระบบมุมที่ 1 สำหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่1 มหาวิทยาลัยรังสิต
2562
2
60,000 บาท
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์