ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ฐานข้อมูลทุนวิจัย

คำค้น จะค้นหาจาก ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย คำสำคัญ

ปี-เทอม หัวข้อ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ (บาท)
2562-2 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาเขียนแบบทางวิศวกรรม เรื่อง หลักการของภาพฉายระบบมุมที่ 1 สำหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่1 มหาวิทยาลัยรังสิต ชนัฏตา สินธนพงศ์ 60,000