ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

Effectiveness of the e-Learning Courseware Media of MMD 336: Basic 3D modeling and Animation for Multimedia
การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา MMD 336: การผลิตภาพเคลื่อนไหวสามมิติเพื่องานมัลติมีเดีย
2557
2
58,600 บาท
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์