ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

Development of e-Learning Courseware Media of PHM 472: Community Pharmacy Administration on Introduction to Retail Drug Store Management
การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา PHM 472 การบริหารงานเภสัชกรรมชุมชน เรื่อง บริหารจัดการร้านยาค้าปลีกเบื้องต้น
2557
1
65,600 บาท
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์