ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา BTH444 เทคโนโลยีการหมักอาหารและเครื่องดื่ม ในหัวข้อเรื่อง การหมัก
2553
1
31,950 บาท
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ