ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

การผลิตสื่อการสอน e-Learning สำหรับเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติและระบบคอมพิวเตอร์ที่นำมาบริหารข้อมูลของห้องปฏิบัติการทางเคมีคลินิก
2549
1
27,600 บาท
คณะเทคนิคการแพทย์