ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

การนำเสนอรูปแบบมัลติมีเดียตามแนวคิดตอนสตรัคติวิสต์ สำหรับนักศึกษาออกแบบชั้นปีที่ 1
2547
2
3,500 บาท
วิทยาลัยการออกแบบ