ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

การสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI): ปฏิบัติการเรื่อง การตั้งตำรับและการเตรียมตำรับน้ำยาแขวนตะกอน
2551
1
31,500 บาท
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์