ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

การพัฒนาสื่อ e - Learning เรื่องสถิติเชิงพรรณา สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
2550
2
42,200 บาท
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์