ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

การสร้างสื่ออบรมออนไลน์ เรื่อง การผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Authoring Tools
2555
1
58,600 บาท
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้