ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

Effectiveness of Online Instructional Media for English Self-study of University Students
การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา
2560
1
64,750 บาท
วิทยาลัยครูสุริยเทพ