ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่องการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Excel 2003 และ Microsoft Access 2003 ในธุรกิจ
2550
1
43,400 บาท
คณะบริหารธุรกิจ