ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

การพัฒนาชุดการเรียนการสอน เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
2547
2
3,500 บาท
วิทยาลัยเนวัตกรรมและทคโนโลยีสารสนเทศ