ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา ENG213 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ เรื่อง ระบบเสียงพยัญชนะและสระสำเนียงภาษาอังกฤษมาตรฐาน
2552
3
43,000 บาท
คณะศิลปศาสตร์