ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา RTV490 การบริหารงานวิทยุและโทรทัศน์ เรื่อง ทัศนีย์มิติของการบริหารสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
2553
2
43,000 บาท
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์