ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

สื่อการสอน e-Learning และซีดีช่วยสอนเรื่องการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่องานโฆษณา
2549
1
41,400 บาท
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์