ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

การพัฒนาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การวัดช่วงการเคลื่อนไหวของข้อต่อ
2551
1
42,200 บาท
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา