ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา CPE161/SCS161: การแก้ปัญหาและการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2552
2
25,200 บาท
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์