ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาเภสัชควบคุมคุณภาพ 1 และ 2 เรื่อง ไฟฟ้าเคมีในงานวิเคราะห์ทางเภสัชกรรม
2552
2
32,200 บาท
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์