ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

การพัฒนาชุดทดลองโมเมนต์ความเฉื่อยและคลื่นนิ่ง
2552
3
110,600 บาท
คณะวิทยาศาสตร์