ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย วิชาหลักการบัญชีขั้นกลาง: ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
2550
3
42,400 บาท
คณะบัญชี