ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

การวิจัยเพื่อสร้างสื่อการสอนและพัฒนาการเรียนการสอนผ่านสื่อ e – Learning เรื่อง สิ่งทอเพื่อการออกแบบภายใน
2551
1
41,700 บาท
วิทยาลัยการออกแบบ