ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย วิชาบัญชีต้นทุน เรื่องการบัญชีต้นทุนงานสั่งทำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
2549
2
41,500 บาท
คณะบัญชี