ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

A study of academic achievement by using the electronic comic book with mixed media interaction on the accounting cycle for undergraduate students who registered in the second semester of the academic year 2020, Rangsit University
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช้หนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์แบบสื่อผสมปฏิสัมพันธ์ เรื่อง วงจรบัญชี สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีที่ลงทะเบียนภาค 2 ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยรังสิต
2562
2
80,400 บาท
คณะบัญชี