ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

การวิจัยเพื่อสร้างสื่อการสอน และพัฒนาการเรียนการสอนผ่านสื่อ e – Learning เรื่อง การเคลื่อนไหวตัวอักษร
2551
1
41,700 บาท
วิทยาลัยการออกแบบ