ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

Effectiveness of Computer Assisted Instruction of GEN133: Graphic Engineering on Using Instruction to Create 2D Images
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา GEN 133 เขียนแบบวิศวกรรม เรื่อง การใช้คำสั่งในการสร้างภาพสองมิติ
2559
2
58,400 บาท
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์