ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา BMI341 เรื่อง เซรามิกส์ที่ใช้เป็นวัสดุทางการแพทย์
2552
1
43,400 บาท
คณะวิทยาศาสตร์